Tác giả Bay Về Phía Thái Dương - Danh sách truyện của tác giả Bay Về Phía Thái Dương

Bay Về Phía Thái Dương

Thiên Trạch ngẫu nhiên thu được một Photoshop hệ thống, từ đây biến thành sửa chữa đại sư, thế gian hết thảy đều ở hắn sửa chữa bên trong phạm vi, nhỏ đến một cái châm, lớn đến Hàng không mẫu hạm, hết thảy đều không là vấn đề. Ngoại trừ sửa chữa vật phẩm ở ngoài, vật còn sống cũng tương tự c&oac
— QUẢNG CÁO —