Tác giả Liễu Phong Chiết - Danh sách truyện của tác giả Liễu Phong Chiết

Liễu Phong Chiết

Một cái huyền diệu khó lường cửa đá, để hắn trở thành La Sát giáo thiếu giáo chủ. Năm năm sau, một kiếm nơi tay, liên chiến ngàn dặm, thử vấn thiên hạ ai địch thủ.