Tác giả Thu Phong 23 - Danh sách truyện của tác giả Thu Phong 23

Thu Phong 23

Tinh Không Ma Đế, trọng sinh trở về! Địch nhân, phải quỳ!! Mỹ nữ, muốn nằm! “Ta là Ma, Dĩ Thần Vi Nô, Dĩ Tiên Vi Phó! Không phục? Vậy thì giết tới ngươi phục!” —— Dạ Phong! P/s: Main rất giết người như ngóe thích hợp cho đạo hữu nào ưa sát phạt.